Stichting & Bestuur

Naam en Registratie

De Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug staat ingeschreven bij het Openbare Stichtingenregister gehouden door de Kamer ven Koophandel in Utrecht onder nummer 41182618.

Doelstelling 

Uit de statuten:
Artikel 2.1
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de receptieve en actieve kunstzinnige vorming en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Artikel 2.2
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het in stand houden van een instituut voor muziekonderricht onder de naam Heuvelrug Muziekschool.

Samenstelling van het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Stefan van Schijndel, voorzitter
Aad-Jan Binneveld, penningmeester
Franca Kerstens, secretaris
vacature, lid

Voor E-mailcorrespondentie zie contact.

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.  Kijk hier voor meer informatie.