Algemene Voorwaarden

1. Organisatie

De Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug brengt het contact tot stand tussen de cursist en de docent en faciliteert de lessen van de docent. De docent is zelfstandig ondernemer. De cursist heeft, nadat het contact is gelegd, een rechtstreekse relatie met de docent. De lessen worden gegeven in de Heuvelrug Muziekschool, Cultuurhuis ‘Pléiade’, Kerkplein 12, 3941 HV te Doorn.

2. Cursusjaar/schoolvakanties

a. Het cursusjaar loopt van 1 september tot 1 juli van het jaar daarop. Inschrijving kan gedurende het hele jaar, op de 1e van de maand plaatsvinden.

b. De vakantiedata vallen zoveel mogelijk samen met die van het basisonderwijs in de regio. Zie voor de actuele vakantiedagen de pagina Roosters en Prijzen.

3. Betalingen

Na ontvangst van het inschrijfformulier stuurt de muziekschool namens de docent een factuur en een machtigingsformulier (dit laatste in verband met mogelijke automatische incasso). De factuur kan tot 1 februari van het daaropvolgende jaar per maand via automatische incasso betaald worden. Na 1 februari moet het bedrag ineens worden voldaan. De financiële administratie van de Heuvelrug Muziekschool factureert in opdracht van de docent.

4. Inschrijvingen

Inschrijvingen voor de instrumentale lessen en de voorbereidende muzikale vormingslessen zijn mogelijk via het  op de website aanwezige aanmeldingsformulier voor de gehele cursus of het resterend gedeelte daarvan. Bij het inschrijven in de loop van een cursus, wordt een evenredig deel van het lesgeld in rekening gebracht. De inschrijving is persoonsgebonden. Dit geldt ook voor de vier- en de tienlessenkaart.

5. Plaatsing

Soms is bij inschrijving voor de instrumentale lessen en cursussen plaatsing niet direct mogelijk in verband met het samenstellen van een groep of beschikbare lestijden. De cursist wordt dan door de docent op een wachtlijst geplaatst en zo snel mogelijk ingeroosterd.

6. Opzegging

Opzegging van de lessen door de leerling of lesgeldplichtige is alleen mogelijk voor een volgend cursusjaar. De opzegging dient schriftelijk te geschieden via de administratie vóór 15 juni van het lopende cursusjaar. Bij niet tijdige opzegging wordt de inschrijving geacht te zijn verlengd. In geval van verhuizing buiten het werkgebied van de muziekschool, kan de leerling op schriftelijk verzoek, voorzien van een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente de lessen beëindigen. De opzegging gaat dan in bij de eerstvolgende maand.

7. Verzuim

Incidentele afwezigheid door b.v. ziekte van de cursist dient tijdig aan de betrokken docent persoonlijk (zie voor telefoonnummer of e-mailadres de pagina Docenten en Lessen) of op de voice-mail van de muziekschool (tel. 0343 415118) te worden gemeld en geeft geen aanleiding tot lesgeldrestitutie. Voor gebruikers van de vier- en tienlessenkaart geldt dat een verzuim tenminste 24 uur van tevoren bij de docent persoonlijk of op de voice-mail van de muziekschool (tel. 0343 415118) moet worden gemeld. Indien dit niet gebeurt wordt de les in rekening gebracht. Wanneer een docent in een cursusjaar meer dan vier maal afwezig is heeft de cursist recht op teruggave van lesgeld over de gemiste lessen vanaf de vijfde les. Van afwezigheid wordt niet gesproken wanneer de docent heeft gezorgd voor vervanging.

8. Publicatie foto’s en filmbeelden

Voor publicitaire doeleinden worden regelmatig foto’s en/of video’s tijdens activiteiten van de muziekschool gemaakt, welke getoond/afgedrukt worden op bijvoorbeeld onze website, Facebookpagina en in flyers of programmaboekjes van de muziekschool. Leerlingen van de muziekschool kunnen op deze beelden te zien zijn. Door het accepteren van de algemene voorwaarden geeft u hier voor toestemming. Als u niet wil dat uw zoon of dochter wordt gefilmd of op de foto wordt gezet, dan vernemen wij dat graag! Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met beeldmateriaal. Wij plaatsen geen beelden waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden.